icon
جوک گریه - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
هنگام بغض یک زن بهش نزدیکتر بشید و موقع بغض یک مرد ازش فاصله بگیرید،

قبل خواب هم غذا نخورید سنگین میشید