icon
جوک والدین - جوک جدید - اس ام اس خنده دار
                    
والدین گرامی اینقدر نگین “ وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم ، اون جورخوب بودیم ”
مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !